Stowarzyszenie

 

Familia

 

Wydarzenia

 

Publikacje

 

Stroje

 

Niebawem

 

Sponsorzy

 

Od poczatku

 

Galeria

 

Kontakt

 

 
Zespół Piesni i Tańca   FAMILIA z  Rudołowic !!

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW  TRADYCJI  LUDOWYCH
„ FAMILIA”  RUDOŁOWICE

 Stowarzyszenie „Familia” zostało zawiązane spośród członków Zespołu Pieśni i Tańca  „Familia” w Rudołowicach w 1999 roku. Motywem tego przedsięwzięcia była jeszcze lepsza możliwość rozwijania swojej pasji jaką jest kultywowanie i ochrona przed zanikiem regionalnej kultury ludowej. Pozwoliło to bardziej energicznie rozwijać działalność zespołu, rozpowszechniając rodzimy taniec i muzykę za granicami naszego kraju, jak i upowszechniając cały dorobek na książkach czy płytach.

Na pierwszym walnym zebraniu założycielskim został wybrany Zarząd, który stanowił główne władze Stowarzyszenia. Opracowano i uchwalono Statut. 18. listopada 1999 r. po wcześniejszym złożeniu dokumentów w Sądzie nasze stowarzyszenie otrzymało statut prawny. Zarządem jest czteroosobowy skład w osobie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. Nad prawidłowością działalności Zarządu sprawuje organ kontrolny w postaci trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.

Źródłem naszego majątku są: dotacje od osób prywatnych i prawnych, darowizny, zapisy, spadki, wpływy z działalności statutowej. Stowarzyszenie nie jest Organizacją Pożytku Publicznego.  

Wszelkie środki pieniężne można przekazywać na nasze konto:
Bank Spółdzielczy o/d Jarosław nr konta: 25 9096 0004 2001 0017 8002 0001

CELE ORGANIZACJI

 Zgodnie ze Statutem celem działalności Stowarzyszenia jest:

1)
   Pielęgnowanie tradycji kulturalnych swojej miejscowości poprzez
      prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Familia”.

2)   Współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsięwzięć kulturalnych
     (organizacja i współuczestnictwo w koncertach, przeglądach, festiwalach,
     promocji na rzecz kultury regionalnej i ludowej – wydawnictwa, foldery,
     zakup i naprawa stroi regionalnych i instrumentów, i in.)

3)   Prowadzenie działalności służącej urzeczywistnianiu różnorakich
     zamiłowań i uzdolnień (opieka nad twórcami ludowymi swojego środowiska,
     propagowanie wśród młodzieży kultury regionalnej – jej zwyczajów,
     obrzędów, tańców i przyśpiewek).  

Stowarzyszenie od dziesięciu lat czuwa nad działalnością Zespołu Pieśni i Tańca „Familia”, które zgodnie ze swoim założeniem „aby ocalić od zapomnienia” rodzimą kulturę ludową czyni starania o promocję jego działalności na zewnątrz. Zabiega o środki finansowe potrzebne na zakup oraz  naprawę stroi i instrumentów, promocję, organizuje imprezy, wyjazdy Zespołu na festiwale, przeglądy. Poprzez prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Familia” Stowarzyszenie promuje regionalną kulturę ludową.

TYTUŁ „HONOROWY CZŁONEK STOWARZYSZENIA” 

Stowarzyszenie w swej działalności statutowej ma obowiązek osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób wyróżniają się swoją działalnością na rzecz stowarzyszenia nadawać tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia”.

Do chwili obecnej takie wyróżnienie otrzymali:
Tomasz Kotliński – wójt Gminy Roźwienica,
Zbigniew Baryła – Prezes BS w Jarosławiu,
Teresa i Jan Kwietniowie -  Auto Centrum Jarosław,
Adam Serdeczny – Prezes Kółek i Organizacji Rolniczych,
Andrzej i Marian Szarek – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”,
Józef Babiś – Budowa Dróg i Mostów Roźwienica,
Stanisław Gemra – Prezes PPKS Jarosław,
Igor Maceluch – Przyjaciel ze Lwowa,
Tadeusz Presz – Prezes GS Roźwienica,
Adam Halwa Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
Mieczysław Jan Marciniec – Przewodniczący Rady Gminy Roźwienica,
Łukasz Płocica – Prezes Firmy „Eurobud” z Bystrowice.
Wiesław Puterla Prez. "Watkem - Opel"
Piotr Malinowski Prez. "Ba - Mal" Pełnatycze
Paweł Płonka firma "Instalator" Jarosław
  

Liczymy, że w najbliższym czasie grono tych wyróżnień ulegnie powiększeniu, gdyż dochodzą nowi, chętni wspomóc naszą działalność. Wyróżnienie to jest zawsze nadawane podczas  uroczystego koncertu Zespołu „Familia”, które corocznie na wiosnę rozpoczyna nowy sezon artystycznych przedsięwzięć.    Copyright 2009 @ Familia